Bill Gates Quote 23

“सफ्टवेयर भनेको कला र ईन्जिनियरिंग बीचको ठूलो संयोजन हो।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.