Bill Gates Quote 3

“सफलता एक पागल शिक्षक हो। यसले स्मार्ट मानिसहरूलाई उनीहरू हार्न सक्दैन भन्ने भ्रम पार्दछ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.