Bill Gates Quote 9

“रोकथाम बिनाको उपचार मात्र अस्थिर हुन्छ।” – Bill Gates

Leave a Comment

Your email address will not be published.