Bob Marley Quote 1

heart touching sayings in nepali

“जीवनमा सबै जनाले तपाईलाई चोट पुर्याउने छन्; तपाईले मात्र, कुन मानिसले दिएको चोट पनि दुखाईको लायक छ, पत्ता लगाउनु पर्दछ ।” – Bob Marley

Leave a Comment

Your email address will not be published.