Buddha Quote 10

“स्वास्थ्य बिनाको जीवन, जीवन हुँदैन; यो केवल रोग र कष्टको राज्य हुन्छ-‘मृत्युको छवि’।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.