Buddha Quote 12

“आइपुग्नु भन्दा सुरक्षितसंग यात्रा गर्नु राम्रो हुन्छ ।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.