Buddha Quote 13

“आफ्नो उद्धारको लागि आफै काम गर्नुहोस्। अरूमा भर नपर्नुस ।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.