Buddha Quote 15

“यदि केहि गर्न लायक छ भने, आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले त्यो काम गर्नुहोस्।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.