Buddha Quote 16

“यदि हामी अरूलाई सहायताको खाँचो पर्दा उनीहरूको हेरचाह गर्न असफल भयौं भने, हाम्रो हेरचाह कसले गर्नेछ ?” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.