Buddha Quote 17

“दिनुहोस्, यदि तपाईंसँग थोरै मात्र भए पनि।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.