Buddha Quote 2

buddha quote in nepali

“तीन चीजहरू लामो समयसम्म लुकाउन सकिँदैन: सूर्य, चन्द्रमा, र सत्य।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.