Buddha Quote 3

“हजारौं मैनबत्तीहरू एउटै मैनबत्तीबाट उज्यालो हुन सक्छ, तैपनि त्यो मैनबत्तीको जीवन कम हुँदैन। त्येस्तै खुशी पनि बाढेर कहिल्यै कम हुँदैन।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.