Buddha Quote 5

“हामीलाई हाम्रो विचारहरूले आकार दिएको हुन्छ; हामी जतो सोच्छौं त्येस्तै हामि बन्छौँ।जब दिमाग शुद्ध हुन्छ, खुशी तब छाया जस्तो बन्छ, जसले कहिल्यै छोडदैन।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.