Buddha Quote 6

“रिसलाई समाएर बस्नु भनेको कसैलाई फ्याँक्नको लागि तातो कोइला समात्नु जस्तो हो; यसले तपाइलाईनै जलाउँछ ।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.