Buddha Quote 7

“शरीरलाई राम्रो स्वास्थ्यमा राख्नु एउटा कर्तव्य हो, अन्यथा हामी हाम्रो दिमागलाई बलियो र सफा राख्न सक्षम हुनेछैनौं।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.