Buddha Quote 8

“शान्ति भित्रबाट आउँछ। यसलाई बाहिर नखोज्नुहोस्।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.