Buddha Quote 9

buddha quote in nepali

“घृणा घृणाले रोकिदैन, केवल प्रेमले; यो अनन्त नियम हो।” – Gautama Buddha

Leave a Comment

Your email address will not be published.