Charles Darwin Quote 1

“एक घण्टा समय खेर फाल्ने हिम्मत गर्ने मानिसले जीवनको मूल्य थाहा पाएको हुँदैन ।” – Charles Darwin

Leave a Comment

Your email address will not be published.