Charles F. Kettering Quote 1

time quote in nepali

यदि तपाईं हिजोको बारेमा मात्रै सोचेर बस्नुभयो भने तपाईंले राम्रो भोलि पाउन सक्नुहुन्न । – Charles F. Kettering

Leave a Comment

Your email address will not be published.