Charles Swindoll Quote 1

life quote in nepali

“तपाईलाई के भयो, त्यो जीवनको मात्र १०% हो र तपाईले त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो हो, त्यो नै जीवनको बाँकी ९०% हो।” – Charles Swindoll

Leave a Comment

Your email address will not be published.