Chico Xavier Quote 1

motivational quote by Chico Xavier

“कसैले पनि पुरानो समयमा फर्केर नयाँ सुरुवात गर्न सक्दैनन् तर जो केहीले पनि फेरी सुरुवात गरेर नयाँ अन्त्य बनाउन सक्दछ ।” – Chico Xavier

Leave a Comment

Your email address will not be published.