Confucius Quote 2

confucius quote in nepali

“सबै चीजको सौन्दर्य हुन्छ, तर सबैले त्यसलाई देख्न सक्दैनन् ।” – Confucius

Leave a Comment

Your email address will not be published.