David Brinkley Quote 1

david brinkley quote in nepali

“एक सफल मानिस त्यो हो जसले आफु माथि फालिएका ईट्टाहरु बाट बलियो जग बसाल्न सक्दछ ।” – David Brinkley

Leave a Comment

Your email address will not be published.