Elbert Hubbard Quote 1

elbert hubbard quote in nepali

“मित्र त्यो हो जसले तपाईँको बारेमा सबै कुरा जान्दछ र तपाईँलाई अझै पनि प्रेम गर्दछ ।” – Elbert Hubbard

Leave a Comment

Your email address will not be published.