Eleanor Roosevelt Quote 1

eleanor quote in nepali

“महान दिमागले विचारहरु छलफल गर्छन, औसत दिमागले घटनाहरु छलफल गर्छन र सानो दिमागले मानिसहरु छलफल गर्छन ।” – Eleanor Roosevelt

Leave a Comment

Your email address will not be published.