Elon Musk Quote 1

elon musk quote in nepali

“मलाई लाग्छ कि, साधारण व्यक्ति पनि असाधारण हुन्छु भनेर रोज्नलाई सम्भव छ ।” – Elon Musk

Leave a Comment

Your email address will not be published.