Elon Musk Quote 2

elon musk quote in nepalil

“जब कुनै काम निकै महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यो तपाईंको पक्षमा नभएपनि, तपाईंले त्यो काम जसरी पनि गर्नुहुन्छ ।” – Elon Musk

Leave a Comment

Your email address will not be published.