Frank Zappa Quote 1

brain quote in nepali

“दिमाग एक प्यारासुट जस्तै हो । खुल्ला छैन भने यसले काम गर्दैन ।” – Frank Zappa

Leave a Comment

Your email address will not be published.