Friends Birthday Wish 17

“धेरै व्यक्तिको लागि मित्र शब्द भनेको केवल अक्षरहरू को अनुक्रम हो । मेरो लागि, यो खुशी र शक्तिको स्रोत हो। जन्मदिनको शुभकामना, प्यारो साथी ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.