Friends Birthday Wish 24

“तपाईं सँधै बाढ्न र हेरचाह गर्नमा महान हुनुहुन्थ्यो । यस जन्मदिनमा, तपाईंले अरूलाई निःस्वार्थ भावमा गर्नु भएको प्रेमको दस गुणा ठूलो पाउनुहुनेछ ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.