Gaur Gopal Das Quote 10

“खुशी भनेको पुतली जस्तै हो। ओह! यती नजिक, तर यसलाई समात्ने प्रयास गर्दा हामीलाई छोडिदिन्छ ।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.