Gaur Gopal Das Quote 13

“प्रत्येकको यात्रा पछाडि कथा हुन्छ । त्यहाँ भएका निर्णयहरूको पछाडि एउटा कारण हुन्छ । पृष्ठभूमि बुझ्ने कोसिस नगरी उनीहरूलाई सही वा गलतको रूपमा लेबल गर्ने निष्कर्षमा हामी नजाऔं ।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.