Gaur Gopal Das Quote 14

“यदि हामी एउटै ठट्टामा बारम्बार हाँस्दैनौं भने किन हामी बारम्बार एउटै समस्यामा रोइरहेका छौं ?”- Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.