Gaur Gopal Das Quote 17

“साँचो शुभकामना दिने साथीहरू ऐना जस्तै हुन्छन । तिनीहरूले हामीलाई हाम्रो सामर्थ्य र कमजोरी दुबै देखाउँछन् र हाम्रो प्रगतिशील वृद्धिमा मद्दत गर्दछन्। ” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.