Gaur Gopal Das Quote 2

“हरेक क्षण राम्रोसँग जिउनु भनेको सम्पूर्ण कल्याणको रहस्य हो।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.