Gaur Gopal Das Quote 21

“सँधै याद राख्नुहोस् कि तपाईंको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजना तपाईं हो। तपाईंले आफैंमा काम नगरेसम्म, कुनै पनि चीज वा कसैमाथि काम गर्न सक्षम हुने छैन। ” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.