Gaur Gopal Das Quote 22

gaur gopal das quote in nepali

“गलत तरिकाले सही कुरो भन्दा, गलत असर पार्न सक्छ।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.