Gaur Gopal Das Quote 4

“प्रेम भनेको भावनाहरुको बारेमा मात्र कुरा गर्ने होइन । यो त आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा जिम्मेवारी लिने कुरा हो। ” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.