Gaur Gopal Das Quote 7

“कुनै कारणको लागि काम गर्नुहोस्, प्रशंसाको लागि होइन। जीवन व्यक्त गर्न बाँच्नुहोस्, अरुलाई प्रभावित पार्न होइन ।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.