Gaur Gopal Das Quote 8

“जसले साँचो रूपले गल्तीको पश्चाताप गर्छ उसले नराम्रो मात्र महसुस गर्दैन, त्यस गल्तीको परिणाम पनि स्वीकार्न इच्छुक हुन्छ र त्यसलाई सुधार गर्न कडा परिश्रम गर्दछ।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.