Gaur Gopal Das Quote 9

“आत्म-अनुशासन भनेको, आफ्नो दिमागलाई नियन्त्रणमा लिने र यसलाई आफ्नै फाइदाको लागि निर्देशित गर्नु हो।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.