Gaur Gopal Quote 23

“हामीले आनन्दित जीवन तबसम्म बाँच्न सक्दैनौं जबसम्म हामी हाम्रो नकरात्मकताहरूको सामना गर्दैनौं र तिनीहरूसँग सम्झौता गर्दैनौं।” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.