Gaur Gopal Quote 24

“जीवनको अनुभव, हामी केमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छौं त्यसमा निर्भर गर्दछ। हामीले आफ्नो ध्यान परिवर्तन गर्‍यौं भने हामीले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छौं। ” – Gaur Gopal Das

Leave a Comment

Your email address will not be published.