George Bernard Shaw Quote 1

geroge bernad shaw quotes in nepali

“अवसरको लागि प्रतिक्षा नगर्नुहोस्। यसलाई सिर्जना गर्नुहोस ।” – George Bernard Shaw

Leave a Comment

Your email address will not be published.