Helen Keller Quote 1

helen keller quote in nepali

“जीवन एक पाठको श्रृंखला हो, जुन बुझ्नको लागि बाँच्नुपर्दछ ।” – Helen Keller

Leave a Comment

Your email address will not be published.