Henry Ford Quote 1

life quote in nepali

“जब जिवनमा भएको सबै कुरा तपाईको विरुद्ध गइरहेको देखिन्छ, याद गर्नुहोस्; हवाइजहाज उड्ने जहिले पनि हावाको विरुद्ध हो, सँगै होइन ।” – Henry Ford

Leave a Comment

Your email address will not be published.