Jimmy Dean Quote 1

jimmy dean motivational quote in nepali

“म हावाको दिशा परिवर्तन गर्न सक्दिन, तर म आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सधैं पाल मिलाउन सक्छु।” – Jimmy Dean

Leave a Comment

Your email address will not be published.