Johann Wolfgang Von Goethe Quote 1

knowing quote in nepali

““जान्नु मात्र पर्याप्त छैन; हामीले लागु पनि गर्नु पर्छ । ईच्छा गरेर मात्र पर्याप्त छैन; हामीले गर्नु पनि पर्छ ।” – Johann Wolfgang Von Goethe

Leave a Comment

Your email address will not be published.