Laxmi Prasad Devkota Quotes 8

“मेरो दिलमा गहिरो घाउ छ । न कुनै मेरा डाक्टर छन्, न मेरो कुनै भाउ छ ।” – Laxmi Prasad Devkota

Leave a Comment

Your email address will not be published.