Les Brown Quote 10

“जीवनको चुनौतीहरू सामना गर्ने सक्ने हाम्रो क्षमतानै हाम्रो चरित्रको मापन हो ।” – Les Brown

Leave a Comment

Your email address will not be published.